Физика 8-9 класс Ферузе

5. Массасы 300 г таскөмір толық жанғанда бөлінетін жылуды пайдаланып, су массасының қанша мөлшерін 30 ºС-тан 60 ºС-қа дейін қыздыруға болады? Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 Дж/(кг·ºС), таскөмірдің меншікті жану жылуы 30 МДж/кг.

1
Ответы:

Q₁ = c * m₁ * (t ₂-t₁) - су алатын жылу мөлшері

Q₂ = q * m₂ - шама көмір беретін жылу

энергия үнемдеу заңы бойынша Q₁ = Q₂

c * m₁ * (t ₂-t₁) = qm₂

m₁ = qm₂ / c (t₂-t₁),

q = 30 Дж / кг

m₁ = 30 * 10⁶J / кг * 0.3 кг / 4200 Дж / кг ⁰С * (60⁰С - 30⁰С) = 9 * 10⁶ / 126000 = 71.4 ≈ 71 кг

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте