Регистрация Вход
Математика 1-3 класс Жансая

Заттың бағасын,санын,құнын қалай табуға болатынын есіңе түсір.

0
Ответы:

Цена — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Величину соотношений при добровольном обмене товаров называют стоимостью. Поэтому цена является стоимостью единицы товара, выраженной в деньгах, или денежной стоимостью единицы товара, или денежным выражением стоимости. Показатель цены товара находится под товаром на бумажном носители.

Количество товара - статья договора, в которой указывается количество товара в характерных для него единицах измерения: мерами веса, объема, длины, площади, в штуках, в условных единицах, комплектах. Количество товара указано на упаковке товара или под самим товаром на прилавке.

Стоимость вещи определяется исходя того какое количество товара и какая цена единицы товара. Количество товара умножается на цену единицы товара.

Баға-сатушы тауар бірлігін беруге дайын ақшаның мөлшері. Шын мәнінде, баға-бұл белгілі бір тауарды ақшаға айырбастау коэффициенті. Тауарлардың ерікті алмасуындағы қатынастардың мәні құн деп аталады. Сондықтан баға дегеніміз-ақшамен көрсетілген тауар бірлігінің құны немесе тауар бірлігінің ақшалай құны немесе құнның ақшалай мәні. Тауар бағасының көрсеткіші қағаз тасығыштағы тауар астында болады.

Тауардың саны-оған тән Өлшем бірліктеріндегі тауардың саны көрсетілетін Шарттың бабы: салмақ, көлем, ұзындық, аудан өлшемдері, дана, шартты бірліктер, жиынтықтар. Тауардың саны тауардың қаптамасында немесе сөреде тауардың өзінде көрсетілген.

Заттың құны тауардың қанша мөлшері және тауар бірлігінің бағасы негізінде анықталады. Тауар саны тауар бірлігінің бағасына көбейтіледі.

2
Отв. дан Savage
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте